No BOE do 20 de maio ven publicada a ORDE pola que se regulan as condicións de uso obrigatorio da “mascarilla” durante a situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Será obrigatorio o uso de “mascarillas” na vía pública, en espazos o aire libre e calquera espacio pechado de uso público ou que se atope aberto o público, sempre que non sexa posible manter unha distancia de seguridade interpersoal de polo menos dous metros.

A obrigación do seu uso non será esixible nos seguintes supostos:

  1. Persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da “mascarilla”.
  2. Persoas nas que o uso da “mascarilla” resulte contraindicado por motivos de saúde xustificados, o que pola súa situación de discapacidade ou dependencia presenten alteracións na súa conduta que faga inviable a súa utilización.
  3. Desenvolvemento de actividades nas que, pola súa propia natureza, resulte incompatible o seu uso.
  4. Causa de forza maior ou situación de necesidade.
Majadahonda buzoneará 160.000 mascarillas la próxima semana en ...